ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Tài liệu này đưa ra các điều khoản và điều kiện chung cho Dịch vụ phần mềm XSPIN của chúng tôi, áp dụng cho các Tài khoản và Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý khách.

Các điều khoản và điều kiện này có tính ràng buộc nên quý khách việc quý khách đọc kỹ các điều khoản.

Vui lòng liên hệ đường dây nóng của XEP Software tại (028) 777 03 999 hoặc email hotro@xspin.vn nếu quý khách cần trợ giúp.

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

2. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

4. BẢO MẬT THÔNG TIN

5. XỬ LÝ SỰ CỐ

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

7. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

8. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

9. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG

10. SỬ DỤNG KHU VỰC RIÊNG

11. TRUY CẬP KHU VỰC RIÊNG

12. THÔNG TIN LIÊN LẠC

13. THƯƠNG HIỆU

14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

15. DỊCH VỤ BÊN THỨ BA